Tredje steget i återtagandeprocess av WT-verksamhet har inletts

apr 6, 2023 | Nyheter

Förbundet har vid ett extra styrelsemöte konstaterat att styrelsen för Svenska Taekwondounionen (STU) brustit i sitt förvaltningsansvar enligt både STU:s och förbundets stadgar. Detta inkluderar att STU inte följt stadgarna för verksamheten och inte vill vara en del av förbundet genom att inte ingå en gemensam avsiktsförklaring samt att i den ställa krav på stadgeändringar för att få på plats en överenskommelse för delegering av WT-verksamheten.

Förbundsstyrelsen har därför inlett det tredje steget i processen, se vägledningen kring återtagande i bilagan till förbundets stadgar (sista sidorna), för att eventuellt återta delegationen från STU genom en hemställan till STU:s revisorer att kalla till en extrastämma innan den 16 april. Tredje steget innebär att medlemmarna ska vägleda i frågan och då pröva om STU:s styrelse har brustit i sitt förvaltningsansvar enligt hemställan här.

Om extrastämman inte delar uppfattningen så kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att återta delegationen från STU i det fjärde steget för processen enligt våra stadgar. Ett beslut förbundsstyrelsen hoppas kunna undvika hamna i genom att medlemmarna avgör frågan i det tredje steget!

Denna process har följt av en förfrågan till de båda grenförbunden i december 2022, där SIF svarade före tidsfristen medan STU svarade i februari 2023 efter en skarp påminnelse. Ett samtal mellan företrädare för förbundet och STU, enligt mötesprotokoll, genomfördes den 2 mars 2023 för att undersöka möjligheterna att arbeta fram en överenskommelse om delegering av WT-verksamheten, men det resulterade i att STU:s företrädare inte var intresserade av en gemensam avsiktsförklaring enligt stadgarna.

I nyheten finns följande dokument länkade till:

Bilaga till Svenska Taekwondoförbundets stadgar – vägledning för tillämpning och tolkning som finns på de sista sidorna i dokumentet
Förbundsstyrelsens hemställan till STU:s revisorer och dess svar
Mötesprotokoll fört vid dialog mellan företrädare för förbundet och STU den 2 mars