Revisorer

Förbundets och GF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som utsetts av ordinarie förbundsstämma.

Revisorerna ska vara oberoende och har rätt att fortlöpande ta del av Förbundets och GF:s räkenskaper, förbundsstämmo- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. De granskar räkenskaper och förvaltning samt överlämnar revisionsberättelse senast trettio (30) dagar före ordinarie förbundsstämman med förslag på hur styrelsens ansvarsfrihet ska hanteras.

Dessa revisorer har valts den 12 juni 2022 för uppdraget till nästkommande ordinarie förbundsstämma 2024: 

Anna Hedin Göran (ordinarie) – auktoriserad revisor från Kungälvs Revisionsbyrå och nås på anna.hedin.goran@lr-revision.se 

Julia Lundin (ersättare) – revisorsassistent från Kungälvs Revisionsbyrå och nås på julia.lundin@lr-revision.se