Stadgar och styrdokument

Förbundets stadgar har antagits den 12 juni 2022 vid ordinarie förbundsstämman och kan läsas genom att klicka här. Till stadgarna finns det även en vägledning som kan läsas på de sista sidorna i samma dokument. 

I stadgarna så tas det upp att styrdokument ska följas.

Styrdokument är per definition sådant som kompletterar stadgarna för hur en formulering i stadgarna praktiskt ska hanteras eller följas. I förbundet så kommer följande styrdokument gälla för GF, SDF och IF:

 • Agenda 2024
 • Coronastrategin tre kickar
 • Krishanteringsplan
 • Policy för transparens
 • Policy för personliga utlägg och ersättning
 • Policy för jäv och intressekonflikter
 • Policy för ideellt engagemang
 • Policy för alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat

Följande styrdokument, som kan komma att justeras av FS, gäller enbart för Förbundsstyrelsen, kommitté eller nämnd under Svenska Taekwondoförbundet:

 • Arbetsordning mellan förbund och distrikt
 • Arbetsordning för förvaltningsorganisation
 • Arvoderingsvillkor 2020-2021
 • Delegationsordning
 • Huvuddirektiv för förbundets ekonomi
 • Regler för Medlemsföreningar
 • Riktlinjer för förbundsstyrelsens arbetssätt
 • Riktlinjer för Idrottslig respektive grenspecifik verksamhet (finns i ÖK med GF)
 • Riktlinjer för uppföljning av Grenförbund (finns i ÖK med GF)

Förklaring av förkortningar ovan: 

GF = Grenförbund, ansvariga för den sportsliga verksamheten
SDF = Specialdistriktsförbund, Svenska Taekwondoförbundet distrikt Norr
IF = Idrottsförening, i detta fallet en taekwondoförening
FS = Förbundsstyrelsen för Svenska Taekwondoförbundet
ÖK = Överenskommelse, bindande avtal för delegering av verksamheten till GF