Valberedningen

Det åligger valberedningen att bereda valen inför kommande ordinarie förbundsstämma. Valberedningen ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa arbetet inom styrelsen och disciplinnämnden som den har att föreslå̊ kandidater till.

1 juli – året före det år som ordinarie förbundsstämman hålls – tillfråga de ledamöter vilkas mandattid går ut vid förbundsstämmans slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 

1 december – året före det år som ordinarie förbundsstämman hålls – informera medlemsföreningarna om vilka som avböjt omval. Valberedningen ska upplysa medlemsföreningarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

15 februari – år som ordinarie förbundsstämma äger rum – är deadline för förslag på kandidater till valberedningen så de hinner intervjua samtliga som kandiderar. 

Fyra (4) veckor – före ordinarie förbundsstämman – meddela röstberättigade medlemsföreningar sitt förslag. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode.

De som ingår i valberedningen får inte utan föregående tillåtelse röja vad de i denna egenskap fått kännedom om, vilka är följande ledamöter: 

Christian Woxell, ordförande
Frida Sanderfeldt, ledamot
Ledamot 2, vakant
Ledamot 3 – vakant
Ledamot 4 – vakant

Valberedningen nås på valberedning@taekwondo.se och varje enskild ledamot nås även på förnamn.efternamn@taekwondo.se.