Återstartstöd 2022-2023

Föreningar anslutna till Taekwondoförbundet kan ansöka om återstartsstöd. Det övergripande syftet med stödet är att stimulera en uppstart av föreningsverksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Föreningar har tre olika möjligheter att ansöka om stöd. För det första kan föreningen ansöka om ett stimulansstöd som beräknas utifrån antalet medlemmar och tävlingsaktiva i föreningen. För det andra kan föreningen ansöka om projektstöd inom två olika områden: ”Extern kompetensutveckling” och ”Samverkan vid tävling/läger”.

Vid frågor ber vi er i första hand kontakta Taekwondoförbundet via Bidrag@Taekwondo.se

 

Extern kompetensutveckling

Föreningen kan ansöka om projektstöd för en kompetensutvecklingsinsats i samband med tävling eller läger. Insatsen ska bygga på att särskild kompetens (som inte redan finns i föreningen) tas in i upplärningssyfte så att ny kompetens kopplad till tävlings-/lägerverksamhet tillförs föreningen.

Observera att maximalt stöd som kan beviljas är 20 000 kronor per ansökan och projektet ska avslutas senast 2024-12-31.

 

Samverkan vid tävling/läger

Föreningen kan ansöka om projektstöd för samverkan med andra Taekwondoföreningar vid gemensamt arrangemang av en tävling eller ett läger. För att beviljas stöd måste ansökan innehålla någon slags utvecklingstanke gällande den aktuella tävlingen eller lägret, vilket ska beskrivas i ansökan. Själva tävlingen eller lägret ska också vara öppen för alla Taekwondoföreningar att anmäla sig till. Tävlingen eller lägret ska vara kostnadsfritt för deltagarna. Undantag från detta är rankingtävlingar där en mindre deltagaravgift kan tas ut. Detta ska i sådana fall framgå av ansökan. 

Föreningar som avser inkomma med ansökan enligt ovan behöver först gemensamt ta fram en projektplan som beskriver syfte, mål, tidplan, genomförande och budget. Därefter behöver var och en av de inblandade föreningarna fylla i denna ansökan, och då bifoga projektplanen. Maximalt stöd som beviljas är 100 000 kronor per gemensamt arrangerad tävling/läger. De samverkande föreningarna ansöker om varsin lika stor andel av det totala beloppet som söks (till exempel: tre föreningar har en gemensam ansökan på totalt 75 000 kr, då ansöker varje förening om 25 000 kr).

Projektet ska avslutas senast 2024-12-31

 

Stimulansstöd

Stimulansstödet är uppdelat i tre delar och ska vara förbrukade av föreningen senast 2024-05-31:

 1. Stimulansstöd Generellt

Föreningen kan beviljas ett generellt stimulansstöd om den bedriver eller ämnar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet beräknas utifrån antal medlemmar respektive tävlingsaktiva i föreningen, enligt följande modell:

Stöd baserat på antal medlemmar

 • 1-150 medlemmar: 16 000 kr
 • 151-300 medlemmar: 24 000 kr
 • 301 eller fler medlemmar: 40 000 kr

Stöd baserat på antal tävlingsaktiva

 • 8 eller fler tävlingsaktiva: 8 000 kr

En förening kan alltså maximalt beviljas 48 000 kr i denna del av stödet. Beviljat stöd betalas ut när ansökan godkänns och ska användas inom 6 månader. Därefter måste förening inkomma med en återrapport med en beskrivning av hur stödet använts.

 1. Stimulansstöd Ledarutbildning

Föreningen kan beviljas stöd för att utbilda ledare om den bedriver eller ämnar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Stödet kan användas för deltagaravgifter samt omkostnader kopplade till utbildningstillfället (t ex resa eller boende). Stödet kan dock enbart användas för att bekosta ledarutbildningar anordnade av någon av följande utbildningsanordnare:

 • Svenska Taekwondoförbundet
 • Svenska Taekwondoförbundets distrikt (Norr, Öst, Väst och Syd)
 • Svenska Taekwondounionen
 • Svenska ITF-förbundet
 • World Taekwondo
 • International Taekwon-Do Federation

Föreningen beviljas en utbildningspott baserat på antalet medlemmar, enligt följande:

 • 1-150 medlemmar: 6 000 kr
 • 151-300 medlemmar: 12 000 kr
 • 301 eller fler medlemmar: 18 000 kr

Observera att stödet betalas ut i efterhand, efter godkänd återrapport, baserat på de faktiska kostnader föreningen redovisar. I återrapporten ska föreningen redovisa aktuella utbildningar, utbildningsanordnare, antal deltagare från föreningen och eventuella omkostnader, samt verifikat på kostnader (t ex faktura eller kvitto). 

 1. Stimulansstöd Eliten under eliten

Föreningen kan beviljas stöd för att möjliggöra deltagande vid internationella tävlingar. Stöd kan beviljas föreningar som har aktiva inom junior- eller seniorklass och som är rankad topp 3 i Sverige per 2023-08-31. Aktuella rankinglistor finns på respektive grenförbunds hemsida: Svenska ITF-förbundet och Svenska Taekwondounionen. Stödet kan användas för att bekosta anmälningsavgift, resa samt boende kopplat till följande internationella tävlingar:

 • VM
 • EM
 • World Cup & European Cup
 • G-klass-tävlingar sanktionerade av International Taekwon-Do Federation, World Taekwondo eller deras kontinentala förbund
 • E-klass-tävlingar sanktionerade av International Taekwon-Do Federation, World Taekwondo eller deras kontinentala förbund

Föreningen beviljas en tävlingspott baserat på antalet medlemmar som är topp 3-rankade i Sverige enligt ovan. För varje sådan medlem erhåller föreningen 8 000 kronor (om en medlem återfinns på flera rankinglistor räknas hen endast en gång).

Observera att stödet betalas ut i efterhand, efter godkänd återrapport, baserat på de faktiska kostnader föreningen redovisar. I återrapporten ska föreningen redovisa aktuella tävlingar, antal deltagare från föreningen samt verifikat på kostnader för anmälningsavgift, resa samt boende (t ex faktura eller kvitto).

 

Villkor för återstartsstöd

Beviljat stöd ska användas inom sex månader efter besked om godkänd ansökan, och därefter ska föreningen inkomma med en återrapport inom en månad. Ej nyttjade eller felaktigt nyttjade medel ska återbetalas. För att föreningen ska kunna beviljas stöd krävs också att föreningen senast 2022-12-31* har:

 • återrapporterat tidigare beviljat stöd,
 • erlagt fastställda avgifter till Taekwondoförbundet för 2022 och har betalat eventuella skulder till förbundet,
 • skickat in föreningsrapporten för 2022 via IdrottOnline,
 • skickat in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2021, årsmötesprotokoll och konstituerande mötesprotokoll 2022 samt gällande stadgar, och
 • i övrigt fullföljt sina åtaganden enligt förbundets stadgar (Kapitel 7 Föreningar) samt styrdokument och regler för medlemsföreningar.

*Föreningen kan komplettera eventuella icke-fullgjorda åtaganden enligt ovan i samband med inskickande av ansökan.