Återstartstöd 2022-2023

Föreningar anslutna till Taekwondoförbundet kan ansöka om återstartsstöd under perioden 2022-2023. Det övergripande syftet med stödet är att stimulera en uppstart av föreningsverksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Föreningar har tre olika möjligheter att ansöka om stöd. För det första kan föreningen ansöka om ett stimulansstöd som beräknas utifrån antalet medlemmar och tävlingsaktiva i föreningen. För det andra kan föreningen ansöka om återstartsstöd inom två olika områden: ”Intern kompetensutveckling” och ”Samverkan vid tävling/läger”. Läs mer om dessa sökområden nedan.

Ansökan kan skickas in löpande via idrottonline – idrottsmedel. RF tar beslut vid följande deadlines: Återkommer med inom kort

Stimulansstöd
Föreningen kan beviljas ett stöd baserat på antal medlemmar och tävlingsaktiva i föreningen, enligt följande modell:

Stöd baserat på antal medlemmar

 • 1-150 medlemmar: 8 000 kr
 • 151-300 medlemmar: 12 000 kr
 • 301 eller fler medlemmar: 20 000 kr

Stöd baserat på antal tävlingsaktiva

 • Minst 8 tävlingsaktiva: 4 000 kr

En förening kan alltså maximalt beviljas 24 000 kr i stöd.

Villkor för stöd

 • Fylla i ansökan och skicka in via idrottsmedel.
 • Föreningen bedriver barn- och ungdomsverksamhet eller ämnar starta upp sådan.
 • Försäkra att stödet kommer användas för återstart/uppstart av föreningens tränings- och tävlingsverksamhet för barn och ungdomar.
 • Stödet ska användas inom sex månader efter utbetalning och därefter ska föreningen inkomma med en återrapport med beskrivning av hur stödet använts.

*Om föreningen inte har inkommit med föreningsrapport så behöver den skickas in till Taekwondoförbundet snarast för att föreningen ska kunna beviljas stöd.

För att förbereda ansökan eller återrapport så kan du ladda ned skärmdumpar för respektive del här: 

Formulär för ansökan
Formulär för återrapport

Nystartsstöd

Intern kompetensutveckling via extern kompetens
Föreningen kan ansöka om projektstöd för en kompetensutvecklingsinsats i samband med tävling eller läger. Insatsen ska bygga på att särskild kompetens (som inte redan finns i föreningen) tas in i upplärningssyfte så att ny kompetens kopplad till tävlings-/lägerverksamhet tillförs föreningen.

Observera att maximalt stöd som kan beviljas är 20 000 kronor per ansökan.

För att förbereda ansökan eller återrapport så kan du ladda ned skärmdumpar för respektive del här: 

Formulär för ansökan
Formulär för återrapport

Samverkan vid läger/tävling
Föreningen kan ansöka om projektstöd för samverkan med andra Taekwondoföreningar vid gemensamt arrangemang av en tävling eller ett läger. För att beviljas stöd måste ansökan innehålla någon slags utvecklingstanke gällande den aktuella tävlingen eller lägret, vilket ska beskrivas i ansökan. Själva tävlingen eller lägret ska också vara öppen för alla Taekwondoföreningar att anmäla sig till.

Föreningar som avser inkomma med ansökan enligt ovan behöver först gemensamt ta fram en projektplan som beskriver syfte, mål, tidplan, genomförande och budget. Därefter behöver var och en av de inblandade föreningarna fylla i denna ansökan, och då bifoga projektplanen. Maximalt stöd som beviljas är 100 000 kronor per projekt. En rimlighetsbedömning utifrån aktivitetens kostnad i förhållande till insatsen kommer göras vid prövning av ansökan.

För att förbereda ansökan eller återrapport så kan du ladda ned skärmdumpar för respektive del här: 

Formulär för ansökan
Formulär för återrapport

Villkor för ansökan

Beviljade projekt ska återrapporteras av föreningen och ej nyttjade eller felaktigt nyttjade medel ska återbetalas. För att föreningen ska kunna beviljas stöd krävs också att föreningen senast 2022-12-31* har:

 • erlagt fastställda avgifter till Taekwondoförbundet för 2022 och har betalat eventuella skulder till förbundet,
 • skickat in föreningsrapporten för 2022 via IdrottOnline,
 • skickat in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2021, årsmötesprotokoll och konstituerande mötesprotokoll 2022 samt gällande stadgar, och
 • i övrigt fullföljt sina åtaganden enligt förbundets stadgar (Kapitel 7 Föreningar) samt styrdokument och regler för medlemsföreningar.

*Föreningen kan komplettera eventuella icke-fullgjorda åtaganden enligt ovan i samband med inskickande av ansökan. Kontakta förbundskansliet via kansli@taekwondo.se