Projektstöd 2022-2023

Föreningar anslutna till Taekwondoförbundet kan ansöka om projektstöd för att genomföra projekt under perioden 2022-2023. Det övergripande syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott (7-25 år) i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Ansökan kan skickas in löpande via idrottonline – idrottsmedel. RF tar beslut vid följande deadlines: Återkommer med inom kort

Fria programområden
Observera att projektidén behöver vara i linje med övergripande syfte och mål med stödet (se ovan), kan maximalt tilldelas 50 000 kr per projekt och ska inrymmas under något av följande två sökbara områden:

Inkludering av underrepresenterade grupper
Stöd kan sökas för projekt som syftar till att bättre inkludera grupper som idag är underrepresenterade i verksamheten. Det kan exempelvis handla om utbildnings- och rekryteringsinsatser som framför allt riktar sig mot grupper av barn och ungdomar som er förening inte når idag, till exempel barn och ungdomar med annan etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, normbrytande sexuell läggning eller från socioekonomiskt svaga hushåll.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Stöd kan sökas för projekt med nya satsningar som syftar till att skapa tryggare och mer hållbara utvecklingsmiljöer för barn och ungdomar i föreningen. Det kan exempelvis handla om att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer som ert förbund har tagit fram, eller utveckling av egna tränings- och tävlingsformer i er förening, för att uppnå målbilden med Strategi 2025. Det kan även handla om att köpa in material eller anpassa idrottsytor med syftet att förändra den idrottsliga verksamheten efter barn och ungdomars behov (ej ersättning av gammalt material eller utökning av verksamhet till exempel genom fler grupper).

För att förbereda ansökan eller återrapport så kan du ladda ned skärmdumpar för respektive del här:

Formulär för ansökan
Formulär för återrapport

Styrda programområden
Se nedan vilka paketlösningar som går att ansöka om och vilka detaljer som gäller för respektive paket. Observera att en ansökan ska avse ett paket. Om föreningen avser att ansöka om stöd för flera paket behöver ni alltså inkomma med en ansökan per paket.

1. Deltagande på rekryteringsevent
Många taekwondoföreningar deltog före pandemin på olika event där besökare fått prova på taekwondo på plats som ett sätt att rekrytera fler till verksamheten. Nu finns möjligheten att söka stöd för deltagande på rekryteringsevent där kostnader för material, transport och ledare kan tas.

Stöd: upp till 5.000 kr per event. En ansökan kan omfatta flera event, men stöd kan beviljas för max tre event per år.

2. Kommunikationskit för marknadsföring i sociala medier
Här finns möjlighet att erhålla mallar för kommunikation i sociala medier som förbundet tagit fram i samarbete med en grafisk byrå. Mallarna kan ni gratis ladda ner via Taekwondoförbundets hemsida. De ska användas för att kommunicera i sociala medier till nya och befintliga medlemmar samt öka närvaron av föreningen och dess verksamhet generellt i sociala medier. Stödet kan här sökas för att betala eventuella annonskostnader. Observera alltså att ni inte behöver ansökan om stöd för att erhålla mallarna, utan endast om ni vill ha stöd för kostnader för annonsering.

Stöd: upp till 3 000 kr per ansökan och år. Stöd beviljas enbart för kostnader kopplade till annonsering i sociala medier.

3. Presentationsvideo för marknadsföring i sociala medier
Vill föreningen ta fram en presentationsvideo om verksamheten för spridning i sociala medier eller liknande så finns det möjlighet att söka stöd för det. Viktigt att föreningen tänker på att filmen visar upp och speglar föreningens verksamhet, närmiljö och medlemmar (exempelvis en blandning av tjejer och killar). Videon ska bifogas återrapporten (via webblänk).

Stöd: upp till 5 000 kr. Max en ansökan kan beviljas.

4. Utveckling av grader i trygga idrottsmiljöer
För att fler ska känna sig trygga i en verksamhet inom svensk taekwondo så kan föreningar söka stöd för att påbörja ett arbete, eller stärka sitt pågående arbete, för att skapa en trygg taekwondomiljö i föreningen. Se vilken bältesnivå ni vill arbeta med i Taekwondoförbundets graderingsplan och sök ersättning för en bältesnivå i taget där stöd kan ges för omkostnader för detta arbete. Mer information om Taekwondoförbundets graderingsplan finns här.

Stöd: upp till 5 000 kr per ansökan. En ansökan per bältesnivå. Max tre ansökningar per år kan beviljas.

5. Vaccinera klubben mot doping
Samla föreningsstyrelsen och ledarna till en träff där ni pratar om doping och går Antidoping Sveriges online-utbildning ”Vaccinera klubben mot doping” tillsammans. Stöd kan sökas för omkostnaderna för en sådan träff och i återrapporten ska en handlingsplan för hur ni ska arbeta med dopingfrågor, utifrån vad online-utbildningen ger er för kunskap, bifogas.

Stöd: upp till 2 000 kr. Max en ansökan kan beviljas.

6. Min match mot matchfixning
Samla föreningsstyrelsen och ledarna till en träff där ni pratar matchfixning och går RF:s online-utbildning ”Min match mot matchfixning” tillsammans. Stöd kan sökas för omkostnaderna för en sådan träff.

Stöd: upp till 2 000 kr. Max en ansökan kan beviljas.

7. Taekwondoambassadörer
Svensk taekwondo behöver skapa en ännu starkare kunskapskultur inom rörelsen. Det är ett arbete som berör hela rörelsen och där alla ska med. För att få ordentlig kraft i arbetet kan föreningen söka stöd för att göra en eller flera medlemmar till Taekwondoambassadörer, vilket innebär deltagande vid förbundskonferenser och särskild utbildning riktad till Taekwondoambassadörer.

Området kommer inom kort bli sökbart och mer information kommer då finnas på Taekwondoförbundets hemsida.

8. Deltagande vid SF/GF-utbildningar
I förbundets omställningsarbete för en ännu starkare kunskapskultur så behöver fler erbjudas kunskap och kompetens i frågor som berör verksamheten. Därför vill vi uppmuntra till att fler deltar i förbundets och grenförbundens utbildningar. Stöd kan sökas för 50 procent av deltagaravgiften (upp till 1 000 kr) när föreningen skickar en eller flera medlemmar på en utbildning i Svenska Taekwondoförbundets eller något av de tillhörande grenförbundens regi.

Stöd: Stöd beviljas för 50 procent av deltagaravgiften upp till 1 000 kr per deltagare. En ansökan per utbildning. Ingen begränsning av antal ansökningar som kan beviljas.

För att förbereda ansökan eller återrapport så kan du ladda ned skärmdumpar för respektive del här:

Formulär för ansökan
Formulär för återrapport

Förutsättningar för att söka stöd
För att föreningen ska kunna beviljas stöd krävs också att föreningen senast 2022-12-31* har:

  • erlagt fastställda avgifter till Taekwondoförbundet för 2022 och har betalat eventuella skulder till förbundet,
  • skickat in föreningsrapporten för 2022 via IdrottOnline,
  • skickat in verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2021, årsmötesprotokoll och konstituerande mötesprotokoll 2022 samt gällande stadgar, och
  • i övrigt fullföljt sina åtaganden enligt förbundets stadgar (Kapitel 7 Föreningar) samt styrdokument och regler för medlemsföreningar.

*Föreningen kan komplettera eventuella icke-fullgjorda åtaganden enligt ovan i samband med inskickande av ansökan. Maila till kansli@taekwondo.se.