Agenda 2024

Agenda 2024 är en programförklaring som bygger på RF strategi 2025 och hjälper förbundet, GF och SDF att förhålla sig till RF strategi utifrån de behov och utmaningar som finns inom Svensk taekwondo samt som bygger på idrottsrörelsens värdegrund. 

Svensk taekwondo förenar människor
Inom svensk taekwondo förstår vi att människor är olika och ser styrkan i det. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning så är en välkommen och behandlas med lika värde. Med en gemensam vision som visar vart vi ska, en värdegrund som förklarar hur vi förhåller oss till varandra och en verksamhetsidé som säger vad vi ska göra så kommer fler förenas med varandra inom svensk taekwondo. 

Förhållningssätt mot RF strategi 2025 och utvecklingsresan “Inkluderande idrott för alla” och “Jämställdhet för en framgångsrik idrott”

 • Inkludering av grupper som idag inte ses som norm i samhället.
 • Så mycket mer än integration. Det är inte de som inte är med som ska anpassa sig, utan idrotten ska förändras för att passa fler.
 • Underrepresentation av människor med funktionsnedsättning och som är utomeuropeiskt födda.
 • Flera människor (exempelvis HBTQ-personer, ekonomiskt utsatta) känner sig inte alltid välkomna.
 • Alla ska känna sig välkomna till svensk idrott.
 • Svensk idrott har inte lyckats nå sina jämställdhetsmål. Krafttag krävs.
 • Flera projekt genom åren men de har inte bidragit till att ändra strukturer, kultur och styrsystem.
 • En organisation som inte arbetar för jämställdhet är irrelevant i dagens samhälle.
 • I svensk idrott ska män och kvinnor ha samma förutsättningar att idrotta och möjlighet att påverka.

Uppdrag till förbundsstyrelsen 2022-2024: 

 1. Landa överenskommelse mellan förbundet och GF för perioden 2022-2023 samt fullfölj övergångsbestämmelser med stöd till GF och SDF
 2. Driva utvecklingskonferenser för att anta en gemensam vision och värdegrund för svensk taekwondo som ska generera förslag på ny strategi och verksamhetsplan för 2024 och framåt. 
 3. Utveckla gemensam rättighetskatalog för införsäljning av sponsorskap och uppdra till GF att valfritt ta fram egna kataloger för grenspecifik införsäljning
 4. Utveckla arbetet med trygga idrottsmiljöer på sådant sätt att ett skarpt förslag kan lämnas till förbundsstämman 2024 om en utvecklingstrappa för förening och funktion för eventuell Taekwondoombudsman. 
 5. Inleda arbete med jämställdhetsintegrering och fokusera på jämlikhet och mångfald
 6. Skapa förutsättningar för en hapkidokommitté i syfte att utveckla svensk hapkido i Sverige i samarbete med förbundet. 
 7. Skapa förutsättningar för en ITF changungkommitté i syfte att utveckla svensk ITF changung i Sverige i samarbete med förbundet
 8. Riktlinjer för utdelning av förtjänsttecken.

Svensk taekwondo driver utveckling framåt
För att driva utvecklingen framåt vågar vi vara innovativa, banbrytare och transparenta. Vi säkerställer att alla som vill utvecklas får det genom utbildning, folkbildning och satsningar för olika målgrupper, behov eller utmaningar. Misstag är okej att göra så länge vi alltid kan lära oss från dem och säkerställa att det inte görs igen. Inom svensk kampsport etablerar vi oss som en vägvisare och inom idrottsrörelsen som en stark aktör. 

Förhållningssätt mot RF strategi 2025 och utvecklingsresan “Ny syn på träning och tävling” och “Ett stärkt ledarskap”

 • Nuvarande strukturer, triangeln, bidrar till utslagning och höga trösklar.
 • Stillasittandet är en stor utmaning för hela samhället. Idrotten kan bidra.
 • Alla ska känna sig välkomna, oavsett ålder, ambition, kön, förutsättningar.
 • Långsiktigt fokus ger alla en bred bas och möjlighet till utveckling. Kunskap, självförtroende och motivation ger alla verktyg för att vara aktiva hela livet. 
 • Utvecklar individer till framgångsrika elitidrottare.
 • Ledarna är ryggraden i svensk idrott och avgörande för att få alla med på tåget i utvecklingsarbetet mot 2025.  
 • Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Samtalen om utveckling, normer och värderingar är levande i idrottsföreningar och förbund. 
 • Utbildningar omformas för att knyta an till målen 2025.

Andra förhållningssätt: 

 • Fortsatt arbeta i enlighet med förbundets corona strategi med de tre kickarna, återstart, nystart och nya kickar samt framförallt de två senare kickarna. 
 • Använda projektstöd IF på sådant sätt att innovativa lösningar och metoder tas fram av förening som sedan sprids till andra medlemsföreningar inom förbundet
 • Fortsatt företräda svensk taekwondo nationellt och utveckla representationen i olika råd och nämnder inom idrottsrörelsen. 

Uppdrag till förbundsstyrelsen 2022-2024:

 1. Kartlägga förutsättningar i samråd med GF och IF att förlägga SM-tävlingar eller delar av dem i både WT och ITF på SM-veckan för att erhålla sändningstid av Taekwondo. (Kopplat till rättighetskatalog för sponsring)
 2. Lämna över koncept och budget för WT taekwondo som tagits fram under omstartskonferenser för 2022 som bidragit till att hitta en lägsta gemensam nämnare. 
 3. Införa ett programområde som kallas för “det Olympiska lyftet” som ska stödja topputövare finansiellt för att antas till SOK:s topp & talangprogram.
 4. Ta fram en ny hemsida för förbundet och eventuellt GF och SDF då idrottonline hemsidefunktion stängs ned 2022-12-31
 5. Upprätta en ungdomsstyrelse i förbundet för att öka ungdomars inflytande i beslutande forum enligt RIM beslut 2021. 
 6. Ta fram övergripande utbildningspolicy för svensk taekwondo.

Svensk taekwondo bygger på demokrati
Alla har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig. Demokratin är vårt viktigaste verktyg och antidemokrati ska motarbetas till vilket pris. Vi möjliggör för fler att få utlopp för sina tankar och idéer samtidigt som fler får engagera sig inom förbundet. Intressekonflikter, konspirationsteorier och missförståelse förebyggs genom transparens, dialog och kunskapshöjande insatser. Det gränsöverskridande grensamarbetet är en av nycklarna till en starkare demokrati och tillsammans stärker vi vår idrott. 

Förhållningssätt mot RF strategi 2025 och utvecklingsresan “Den moderna föreningen engagerar”

 • Engagemanget för och i svensk idrott är starkt men förändras.
 • Det blir vanligare med engagemang av tillfällig karaktär.
 • Skapa mer tid för idrott genom att utveckla, effektivisera, digitalisera.
 • Utveckla nya former för att engagera sig.
 • Nya engagemangsformer gör det möjligt att påverka på fler sätt.

Andra förhållningssätt: 

 • I samråd med SDF hitta former för att stödja medlemsföreningar med projektansökningar, lokal närvaro i distriktet och ökat stöd till svensk taekwondo
 • Att utbildning, fortbildning och utvecklingsinsatser inom svensk taekwondo bygger på principer för demokrati, jämställdhet och jämlikhet

Uppdrag till förbundsstyrelsen 2022-2024:

 1. Utreda procentuell fördelning av platser och tillsättning av ledamöter i förbundsstyrelsen via GF:s årsmöten. Utredningen ska ledas av FS men bestå av funktionärer från GF i arbetsgruppen. Uppdraget skall genomföras och rapporteras på extra förbundsstämma innan utgången av december 2022.
 2. Utreda distriktens framtida roll och funktion i samråd med distrikten för att optimera stödet till medlemsföreningarna.
 3. Utreda Kukkiwons verksamhet i Sverige som en breddverksamhet där både WT och ITF kan mötas utan sportslig inblandning och antidemokratiska inslag.
 4. Inrätta en kommitté som ansvarar för antidoping- och matchfixingfrågor i förbundet 
 5. Utveckla svensk taekwondos kod för demokratisk styrning 
 6. Anställa en neutral tjänsteperson på förbundskansliet som ska sköta den operativa verksamheten i förbundet, verkställande av förbundsstyrelsens beslut och service till medlemmar samt ingå ramavtal med företag för uppdrag inom kommunikation, marknadsföring och juridik. 
 7. Tillhandahålla demokratiutbildning för styrelsemedlemmar i GF, SDF och IF så det till år 2024 enbart deltar styrelsemedlemmar från IF på respektive förbundsstämma. 
 8. RF:s åtgärdsplan ska även implementeras och följas upp hos GF och SDF.
 9. Fortsatt arbete i förbundet med “Styrning, Struktur och Samspel”