Rapporter till förbundet

För att varje förening ska kunna ta del av Förbundets, distriktet och grenförbundens verksamhet samt bidrag finns det några förpliktelser kopplade till detta. Varje medlemsförening ska årligen betala en medlemsavgift, lämna föreningsrapport via idrottonline samt skicka sina årsmöteshandlingar från senaste årsmöte till förbundet. Dessa handlingar är även kopplade till föreningens rätt för rösträtt på Förbundsstämman.

Nedan finner du vägledning i hur du gör detta och vad du ska tänka på.

Års- & medlemsavgift
Varje medlemsförening ska erlägga till Förbundet en årlig avgift på 4000kr. En faktura skickas till alla föreningar till den adress som finns registrerad på idrottonline. Avgiften ska vara Förbundet tillhanda senast den 31 december, så gör betalningen senast 3-5 bankdagar innan deadline.

Har föreningen inte fått en faktura från förbundet så kan ni maila det till kansli@taekwondo.se och göra en manuell inbetalning till bankgiro 5282-9587 på 4000kr. 

Föreningsrapport
Föreningsrapporten lämnar föreningen senast den 31 december via föreningens idrottonline. Detta görs, efter inloggning, under administration > årsrapport och är en sammanställning på föreningens medlemmar, ledare och styrelse.

Rapporten är till grund för statliga bidrag till Svenska Taekwondoförbundet och dess grenförbund. 

Föreningens årsmöteshandlingar
Enligt stämmobeslut från 2020 ska varje förening skicka in sina årsmöteshandlingar från det senaste årsmötet. Detta ska ske senast den 31 december varje år. De årliga handlingarna ska bestå av; 

  • justerat årsmötesprotokoll (innevarande år)
  • justerat konstituerande möteprotokoll (innevarande år)
  • verksamhetsberättelse (föregående år)
  • förvaltningsberättelse (årsredovisning) (föregående år)
  • gällande stadgar

Handlingarna kan antingen laddas upp på idrottonline i samband med föreningsrapporten eller skickas in till handlingar@taekwondo.se. Obs! Skriv i ämnesraden ”Föreningens namn + Handlingar”.