Styrelsen undanröjer och återremitterar beslut om avstängning av Josef Alami för omprövning

apr 24, 2024 | Nyheter

Förbundsstyrelsen har beslutat att undanröja och återremittera ärendet gällande avstängningen av Josef Alami till grenförbundet Svenska Taekwondounionens (STU) styrelse för ytterligare övervägande på grund av formfel.

Ärendet inkom under tisdagen till förbundets kansli efter att Riksidrottsnämnden ansåg att det inte handlar om överklagan av beslut som rör tävlingsregler enligt RF stadgar 15 kap. 2§. Förbundsstyrelsen har därefter hanterat ärendet per capsulam, då styrelsen ansågs ha tillräckligt med underlag för det. 

Förbundsstyrelsens beslut grundar sig på bestämmelserna enligt Riksidrottsförbundets stadgar (RF) 15 kap. 4§ tredje stycket och syftar till att säkerställa en konsekvent tillämpning av föreskrifterna samt en rättvis och transparent hantering av ärendet. Avstängningsbeslut kan enbart fattas av disciplinnämnden enligt 14 kap. RF stadgar och ska föregås av en särskild process för att nämnden ska ha tillräckligt med underlag för beslut. 

Beslutet att undanröja och därmed även återremittera ärendet till STU för förnyad prövning innebär att avstängningen av Josef Alami, som tidigare beslutades av STU:s styrelse för en period av ett år, är undanröjd.

Förbundet förbinder sig att upprätthålla höga standarder för etik och rättvisa inom all verksamhet och kommer fortsätta att agera i enlighet med våra och RF:s stadgar samt övergripande principer för idrottens integritet och ansvar.

Grenförbundet Svenska Taekwondounionen har ansvar för verksamheten inom World Taekwondo varpå eventuella uttagningsbesked eller vidare frågor i ärendet ska ställas till dem via info@svenskataekwondounionen.se 

För mer information eller frågor kopplat till styrelsens beslut att undanröja STU-styrelsens beslut, vänligen kontakta oss via kansli@taekwondo.se. 

Media hänvisas till förbundsordförande Sammi Kaidi via sammi.kaidi@taekwondo.se